αγορά και διαχείριση ιδιοκτησίας θέματα διοικητικού δικαίου πολεοδομικά, δασικά φορολογικά,κοινωνικοασφαλιστικά