Δημόσιο δίκαιο

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες και χειρίζεται με αποτελεσματικότητα υποθέσεις με αντικείμενο:

- Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η πρόνοια αποτελούν το αντικείμενο της ακαδημαϊκής ενασχόλησης του μέλους της εταιρείας μας Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου. Πέραν τούτου διετέλεσε συνεργάτης του ΝΠΔΔ ΤΕΒΕ, νομικός σύμβουλος του ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και σήμερα είναι νομικός σύμβουλος του ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Εξάλλου, το μέλος της δικηγορικής εταιρείας Ιωάννης-Δωρόθεος Παπαρρηγόπουλος είναι νομικός σύμβουλος του ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ.

- Τη δασική νομοθεσία και ενδεικτικά την προσβολή πράξεων που αφορούν τον χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικών ή αναδασωτέων κ.λπ. Στα θέματα αυτά το μέλος της εταιρείας Ιωάννης – Δωρόθεος Παπαρρηγόπουλος  έχει μεγάλη εμπειρία ως νομικός σύμβουλος τη εταιρείας «Ελληνικά Δάση Α.Ε.» ενώ έχει χειριστεί υποθέσεις που αφορούν σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Κηφισιάς και του νομού Ευβοίας.

- Την πολεοδομική νομοθεσία και ενδεικτικά την προσβολή πράξεων που αφορούν στην επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κατασκευή, την ένταξη ακινήτου ως κοινόχρηστου χώρου στο σχέδιο πόλεως, την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως κ.λπ. Στα θέματα αυτά τα μέλη της εταιρείας μας έχουν μεγάλη εμπειρία ως νομικοί σύμβουλοι της κατασκευαστικής εταιρείας «Φλεξ α.ε.».

- Τη φορολογική νομοθεσία και ενδεικτικά την προσβολή πράξεων που αφορούν στην επιβολή ανταποδοτικών τελών, τον φόρο εισοδήματος κ.λπ.

- Τις δημόσιες συμβάσεις και ενδεικτικά προμηθειών και δημοσίων έργων. Στα θέματα αυτά τα μέλη της εταιρείας μας έχουν μεγάλη εμπειρία καθόσον επί σειρά ετών έχουν διατελέσει νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας «Άνυσμα Α.Ε.», «Ευρωπάρκιν Α.Ε.» και «Ελληνικά Δάση».

- Την υπαλληλική νομοθεσία και ενδεικτικά προσβολή πράξεων που αφορούν σε προαγωγές και τοποθετήσεις δημοσίων υπαλλήλων σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης, επιβολή πειθαρχικών ποινών κ.λπ.

- Την αστική ευθύνη του δημοσίου και των νπδδ και ενδεικτικά των νοσοκομείων, άμισθου υποθηκοφυλακείου κ.λπ.