Ιδιωτικό δίκαιο

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες και χειρίζεται με αποτελεσματικότητα υποθέσεις με αντικείμενο:

- Τη συνεπιμέλεια και την εφαρμογή της αρχής της ανατροφής του παιδιού και από τους δύο γονείς του. Τη σύνταξη σχεδίων ανατροφής παιδιού, τη διαμεσολάβηση και τη συναινετική επίλυση των οικογενειακών διαφορών. Την αναθεώρηση των αποφάσεων επιμέλειας και των συμφωνητικών που εκδόθηκαν με το προϊσχύσαν δίκαιο. Τη δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις σχέσεων γονέων και τέκνων και σχέσεων των συζύγων μεταξύ τους. Τις υποθέσεις κακής άσκησης γονικής μέριμνας, ενδοοικογενειακής βίας, γονικής αποξένωσης. Τις λοιπές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

- Το εμπράγματο δίκαιο και ειδικότερα την κτηματογράφηση. Τα μέλη της δικηγορικής μας εταιρείας έχουν διατελέσει νομικοί σύμβουλοι της ανώνυμης μελετητικής εταιρείας «Άνυσμα ΑΕ» και έχουν διατελέσει υπεύθυνοι του έργου της κτηματογράφησης του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου, των Χανίων και του Ρεθύμνου ενώ σήμερα το γραφείο μας μετέχει της κοινοπραξίας στην οποία έχει κατακυρωθεί η κτηματογράφηση της περιοχής Βάρης- Βούλα, Κορωπί και Μαρκόπουλο Αττικής.

- Τις μισθωτικές υποθέσεις και ενδεικτικά την κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων μίσθωσης και συμβάσεων μίσθωσης κατοικίας καθώς και διαφορές σχετικά με την απόδοση μισθίου λόγω μη καταβολής του μισθώματος, κακής χρήσεως του μισθίου κ.λπ.

- Τις διαφορές περί τη συνιδιοκτησία και ενδεικτικά αναλαμβάνει τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση σε υποθέσεις που αφορούν στην κατάληψη των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών της πολυκατοικίας κ.λπ.

- Τις συμβάσεις εργολαβίας ιδίως με το σύστημα της αντιπαροχής και τη δικαστική εκπροσώπηση που αφορούν σε διαφορές που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή τους και που άγονται είτε ενώπιον διαιτησίας είτε ενώπιον των δικαστηρίων. Στις υποθέσεις αυτές τα μέλη της εταιρείας μας έχουν μεγάλη εμπειρία ως νομικοί σύμβουλοι της κατασκευαστικής εταιρείας «Φλεξ Α.Ε.» και άλλων κατασκευαστών αλλά και οικοπεδούχων που ανήγειραν τα οικόπεδά τους με το σύστημα της αντιπαροχής.

- Τη σύσταση ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογήν της Οδηγίας 2003/41 και του Ν. 3029/2002 (άρθρ. 7 και 8), προαιρετικής ή και υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης. Τα μέλη της εταιρείας έχουν συντάξει τα καταστατικά του ΤΕΑΥΦΕ, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, του επαγγελματικού ταμείου των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας καθώς και των επαγγελματικών ταμείων των εταιρειών Jansen Cilag AE και Johnson & Johnson Hellas AE.

- Την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

- Την κατάθεση και προστασία σήματος εταιρείας.