Υπογραφή Ιδρυτικής Πράξης Διεθνούς Οργανισμού

Στην Βόννη, την 21η με 23 Φεβρουαρίου, υπεγράφη η ιδρυτική πράξη του οργανισμού ICSP στην οποία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος και ως εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ο Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος.

Ο οργανισμός έχει έδρα την Γερμανία και  διεθνής. Σ’αυτόν συμμετέχουν πρωτίστως από επιστήμονες και επαγγελματίες της οικογένειας και του παιδιού και μάλιστα κατά ίσο ποσοστό.

Σκοπό δεν έχει να επιβάλει ένα πρότυπο ανατροφής αλλά αρχικά να διεξάγει επιστημονική evidence based έρευνα και με βάση τα επιστημονικά καθολικά αποδεκτά συμπεράσματα να προβεί στη συνέχεια σε συστάσεις προς την κοινωνία και τα κράτη.

Το know-how της σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού προσέφεραν επιστήμονες από τη Βόρειο Αμερική.  Την διοικητική οργάνωση ανέλαβαν Γερμανοί επιστήμονες.

Πρόεδρος εξελέγη καθηγητής πανεπιστημίου από τον Καναδά. Τα μέλη είναι απ” όλο τον κόσμο. Ο συνδυασμός υπόσχεται  την επιτυχία.